Job Opportunities

Job Opportunities

                                                                 拔萃女小學

                                                           誠聘中樂小組指揮

 

1.  持有獲認可音樂機構頒發的音樂文憑 / 院士文憑 / 高級院士文憑 ;或具同等學歷

2. 具五年或以上指揮中樂團 / 小組經驗

3. 具有中央音樂學院音樂水平等級術科考級九級或以上;或具同等學歷

 

有意者請於二零一七年十一月十三日前將個人履歷、聯絡電話及期望薪酬郵寄至 

                 九龍佐敦道一號拔萃女小學

                 信封面請註明申請中樂小組指揮

                 或

                 傳真至2385 8121

歡迎致電 2277 9200查詢詳情。

 

申請人所提供的資料將予保密及只作招聘有關職位用途。